ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používanie a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.levne-filtry.cz (ďalej len "webové rozhranie").


Správca osobných údajov:
  • Investnet s.r.o.
  • Sídlo: Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň
  • IČ: 03841294
  • DIČ: CZ0341294             
  • Vedená u Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 238805
Kontaktné údaje správca osobných údajov:
Adresa pre doručovanie:
  • Investnet s.r.o. - Levné - filtry.cz, Palackého třída 55, 537 01 Chrudim
  • Telefónne číslo: +420 773 348 702
  • Kontaktný e-mail: info@levne-filtry.cz
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľné predpisy Európskej únie, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ") a zákonom č . 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

- identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského konta;

- kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;

- ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

- Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčný povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.).

- Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

- Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané pri vyplnení objednávky spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účely, s ktorými ste výslovne súhlasili.

- Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

Ako dlho údaje využívame?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

VAŠE PRÁVA Z HLADISKA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. Bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
- telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
- písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
- v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-mailu obsahujúcim obchodné (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

- účel spracovania;
- kategórie spracovávaných osobných údajov;
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
- doba, po ktorú budú osobné údaje uložené

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
- ste odvolali súhlas so spracovaním;
- ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
- osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

- popierate presnosť svojich osobných údajov;
- je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovaní osobných údajov;
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
- vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzenia spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva v rámci Českej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/).

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonný dôvod
ÚčelÚdajeZdroje údajovSpracovatelia
Plnenie zmluvyVybavenie objednávkyOsobné údaje klientov (kontaktné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovareObjednávkový formulárSubdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, prepravné spoločnosti, platobné brány
Plnenie zmluvyOdpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulárKontaktné údaje klientovKontaktný formulár, e-mailová komunikáciaSubdodávatelia, mailingové služby
Oprávnený záujemPoskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)Kontaktné údaje klientov
Informácie z objednávokMailingové služby, subdodávatelia
Oprávnený záujem
Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na serverPseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako userid, IP adresyPohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybouGoogle Analytics, webhostingové služby
SúhlasMarketing a propagácia webuE-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifikátoryFormulár pre newsletterWebhostingová společnosť a služby pre rozosielanie e-mailů
SúhlasZverejnenie recenzie zákazníka alebo dotazu k produktuMeno zákazníka a e-mailová adresaE-mailová komunikácia a formulár na webeCloudové úložisko, mailingové služby
SúhlasProfilovanie pre zobrazenie cieleného obsahu na webe a v priamom marketingu (newsletteroch)Meno zákazníka a e-mailová adresa
Klikanie na odkazy na detaily produktovWebhostingová společnosť

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. Dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému.

SÚBORY COOKIES

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým je nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

- cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

- nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
- výkonnostné cookies - slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

- cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

- funkčné cookies - slúži na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie pod .; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov;
- cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

Používané súbory cookies na našich stránkach

TypNázovÚčelExpirácie
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískanie štatistických informáciíPodľa nastavenia prehliadača, popr. do odstránenia
Cookies tretích stránGoogle AdwordsIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting a remarketing)360 dní

Ako odmietnuť používanie cookie súborov

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Môžete využiť nástroj pre správu súborov cookie ktorý je dostupný na stránkach http://www.youronlinechoices.com/cz/

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.7.2018Kontaktné info
E-mail: info@levne-filtry.cz

Akčný produkt

Filter Logic FL-402H 8 ks

Filter Logic FL-402H 8 ks 25,30 €

Brita Maxtra patróny 6+2

Brita Maxtra patróny 6+2 39,99 €
Doprava

Zadarmo!

Pri nákupe nad 80,00 €!